پلن کاربری پیامک ویژه

با هفت روز ضمانت برگشت پول شما

پلن کاربری پیامک • داردارسال تکی و گروهی
 • دارد ورودی شماره از فایل
 • داردورودی از دفترچه تلفن
 • داردارسال با کلمات کلیدی
 • داردارسال با کلمات طولانی
 • داردارسال با زبان های مختلف
 • داردتخمین هزینه ارسال
 • داردگزارشات ارسال
 • دارداستفاده از پیام های پیش فرض
 • داردارسال زمانبندی
 • داردکارت ویزیت
 • دارددفترچه تلفن
 • داردبازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
 • داردارسال وپ
 • داردارسال هدفمند
 • داردارسال فلش
 • داردپیامک مناسبت و یادآوری
 • داردپاسخ تبلیغاتی
 • داردارسال بر اساس جنسیت و سن
 • داردارسال منطقه ای ایرانسل
 • داردارسال بر اساس دکل های BTS
 • داردارسال پیامک های دریافتی به موبایل
 • داردارسال پیامک مشاغل شهر
 • داردارسال پیامک بین المللی
 • داردارسال پیامک کارت ویزیت
 • داردمدیریت رویدادها
 • داردنظرسنجی و آمارگیری
 • داردصندوق انتقادات و پیشنهادات
 • داردبرگزاری مسابقات
 • داردمنشی عضویت
 • داردتعریف واحدهای سازمانی
 • داردوب سرویس
 • داردخدمات هوشمند
 • داردمدیریت پاسخ از URL
 • نداردمدیریت Remote Database
 • دارددایورت پیامک
 • داردبازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • داردپشتیبانی 24 ساعته
 • داردخرید آنلاین شارژ
 • داردخطوط عمومی
 • داردشماره اختصاصی 15 رقمی